Spiggens mål


Varje barn skall känna att det är och varit omtyckt för den person den är och att den alltid respekterats, känt tillit samt fått ett kärleksfullt bemötande från förskolans personal.


Varje barn skall ha en god självbild och en positiv människosyn när de går vidare i livet.


Varje barn skall ha fått kunskap inom olika områden som är adekvat för deras ålder och de skall känna att de lärt sig genom lek och glädje. Barnen skall också känna att de har en nyfikenhet till viljan att lära.


Varje barn skall få med sig många positiva barndomsminnen som de upplevt i Förskolan Spiggens regi.


På Förskolan Spiggen råder det nolltolerans mot all slags diskriminering, trakasseri samt kränkande behandling mot barn och vuxna.


Föräldrarna skall känna att de valt den bästa förskolan för sitt barn.


Föräldrarna skall känna tillit, samhörighet samt ett respekterande från förskolans personal.


Föräldrarna skall känna att vi i samråd och samförstånd fostrar deras barn.


Föräldrarna skall se att Förskolan Spiggens personal alltid har ett kompromisslöst focus på barnens bästa.


Föräldrarna skall känna att de har/haft en positiv gemenskap med förskolan och dess personal.


Om eller när familjer kommer i krissituation skall de känna förtroende för personalen som alltid skall vara dem behjälplig.


Förskolan Spiggens personal möter varje barn med respekt, engagemang och glädje. Alla barn skall veta att personalen på Spiggen är till för dem och att de skapar de bästa förutsättningarna för barnens trivsel och lärande.


Förskolan Spiggen skall ha 100% nöjda föräldrar på samtliga frågor i Nacka Kommuns kundenkäts undersökning.