Spiggens värdegrund


Förskolan Spiggen arbetar efter den demokratiska grund som Sveriges samhälle vilar på.


Individens frihet och integritet, alla människors värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som vi håller levande i vårt dagliga arbete.


Omsorg och hänsyn till andras rättigheter synliggörs i vår verksamhet. Barnen tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.


Personen vet att de är förebilder inom alla områden. Alla som arbetar på Spiggen skall hävda de grundläggande värden som anges i Lpfö-98 reviderad 2010.


Saklighet och allsidighet: Varje barn ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.


Förskolan Spiggen motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Alla barn skall få samma möjligheter.


Det enskilda barnets trygghet, välbefinnande, utveckling och lärande präglar Spiggens verksamhet.


Förskolan Spiggens personal ser värdegrundsarbetet som en viktig del i vardagen och uppfyller dessa krav efter bästa förmåga.