Pedagogik


Förskolan Spiggen arbetar efter Lpfö-98 reviderad 2010, skollagen, Nacka kommuns styrdokument för förskolan, FNs barnkonvention samt diskrimineringslagen.

Förskolan Spiggens pedagogik har inspirerats av Reggio Emilias sätt att se på lärande samt att vi lägger lika stor vikt vid alla de nio olika intelligenserna (Natur-intelligens, Social-intelligens, Självkännedom intrapersonell-intelligens, Visuell Spatial-intelligens, Logisk Matematisk-intelligens, Språklig-intelligens, Existentiell-intelligens, Kroppslig Kinestetisk-intelligens samt Musikalisk-intelligens)

Vi fokuserar också mycket med idrott och hälsa, då vi bland annat erbjuder barnen bad och vattenvana regelbundet, simskola från 5 år (i Nacka kommuns regi), skridskoskola från 3 år. Barnen på 3-6 årsavdelning erbjuds också att åka på lägerresor till stockholmsskärgård samt till svenska fjällen.

Barnen vistas utomhus dagligen, eftersom vi ser det som väldigt viktigt att barnen lär känna naturen, får kunskaper samt att de känner glädje av att vistas i naturen även när de blir äldre. Förhoppningsvis så får de in frisk luft i lungorna och blir friskare, de tränar sin grovmotorik på ett bra och roligt sätt utomhus också.

Pedagogerna fokuserar också på att bland annat medvetengöra matematiken, svenskan, hur vårt samhälle fungerar samt att uppleva kulturen genom lek, olika aktiviteter och de dagliga rutinerna. Vi använder oss av pedagogernas kunskap, erfarenheter, faktaböcker, fantasi, tema arbete, Ipad, internet, teater, film, litteratur samt muntligt berättande.

Pedagogerna arbetar för att det skall råda arbetsro i barngrupperna och de ser även till det lilla barnets kompetens och dess förmågor.

Pedagogerna observerar, intervjuar och för dagliga och aktuella samtal med barnen så att vi fångar upp deras tankar. Vi lägger stor vikt vid att varje enskilt barn skall ha ett enskilt samtal med en pedagog varje dag. Detta används senare när vi utvärderar och planerar verksamheten vidare. Pedagogerna inspireras av barnens nyfikenhet och entusiasm som de visar bl.a. under ”barnrådet” där vi för många och långa diskussioner, om vad vi t.ex. skall göra eller hur vi vill ha det på Spiggen. Barnens tankar och idéer tas tillvara samt att barnen tränas då i demokrati och att ta ställning i olika frågor.

Pedagogerna är också lyhörda för barnens vetgirighet, vilja och lust till att lära samt att de stärker barnens tillit till den egna förmågan. Grunden i vårt pedagogiska arbete är att ge lust och nyfikenhet för att kunna utforska med i sitt lärande, samt att barnen skall uppfatta det som roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Pedagogerna entusiasmerar lärandet genom att skapa en lärande, kreativ miljö som är öppen, innehållsrik och inbjudande.

Barnen tränas också att förstå hur egna och andras handlingar påverkar miljön. De lär känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Eftersom lekens betydelse är mycket stor för förskolebarnet och genom pedagogernas lyhörda agerande kan det lustfyllda lärandet och kreativiteten höjas för barnet. Barnen utvecklar en förståelse för sig själva och omvärlden. De tränas i att lösa konflikter samt att ta hänsyn till andra människor och de lär sig att ta konsekvensen av sitt handlande. Pedagogerna ger också stimulans, stöd och hjälp till barn som befinner sig i svårigheter av olika slag.